Thematic Index of Classics in JStor
kcai, tcov, icai, passage, kata, kati, kaci, icat, kcti, kait, nepi, kcat, oiov, tflv, epyov, pipilo, ckai, touto, xprjv, xpctv, xprv, otov, tiva, touq, xpcv, kcli, eoti, votto, iepov, tilv, xpcjv, autov, expctv, toio, toit, tolq, autou, kail, kcal, ti1v, tous, x6yo, pyov, tepi, ttiv

1877

Notes on Certain Passages in the Phaedo and the Gorgias of Plato. Lewis R. Packard. Transactions of the American Philological Association (1870). (1877), pp. 5-17 List themes Full text (21 theme words)
On Herodotus's and Aeschylus's Accounts of the Battle of Salamis. Ernest G. Sihler. Transactions of the American Philological Association (1870). (1877), pp. 109-122 List themes Full text (15 theme words)
American Philological Association. 1876-7. Transactions of the American Philological Association (1870). (1877), pp. 1+3-39 List themes Full text (8 theme words)
On Dissimilated Gemination. F. A. March. Transactions of the American Philological Association (1870). (1877), pp. 145-162 List themes Full text (6 theme words)